Be Strong, Be Healthy, Be Happy!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Happy with Yoga – kvk: 65693671

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Happy with Yoga en bijbehorende websites. De algemene voorwaarden zijn ter inzage beschikbaar op happywithyoga.com.

Deel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 – Definities

Happy with Yoga

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65693671, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Bij Happy with Yoga horen de volgende websites:

  • https://www.happywithyoga.com/
  • https://www.yogavoorbeginners.com/
  • https://academy.happywithyoga.com/
  • https://practice.happywithyoga.com/
  • https://shop.happywithyoga.com/ 

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden, zoals in dit document staan beschreven.

Dienst

Alle huidige en toekomstige (digitale) diensten die Happy with Yoga aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot de website, archieven, producten, online cursussen, publicaties, workshops, retreats, trainingen en evenementen en alle abonnementen. De in deze voorwaarden bedoelde diensten, zijn diensten die alleen toegankelijk zijn met een account of waarvoor op een andere wijze een overeenkomst gesloten moet zijn met Happy with Yoga.

Gebruiker

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Happy with Yoga, waaronder maar niet uitsluitend de website, archieven, producten, online cursussen, publicaties, workshops, retreats, trainingen, evenementen en alle abonnementen die Happy with Yoga aanbiedt.

Overeenkomst

De overeengekomen afspraak inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden.

Website

De website Happywithyoga.com en alle gerelateerde subdomeinen en urls beheerd door Happy with Yoga.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1.2.1 Op alle aanbiedingen en op elk gebruik van de producten en diensten van Happy with Yoga zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.6.

1.2.2 In aanvulling op Deel 1 van de Algemene Voorwaarden zijn al naar gelang de aard van de overeenkomst, tevens Deel 2 of Deel 3 van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende delen prevaleert het bijzondere deel boven het algemene deel. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en een individuele overeenkomst, prevaleert de individuele overeenkomst.

1.2.3 De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website, alwaar de gebruiker de Algemene Voorwaarden kan downloaden. Op verzoek zal Happy with Yoga een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per mail. 

1.2.4 Voor de diensten van Happy with Yoga, waarvoor een overeenkomst of account nodig is, te gebruiken, verklaart de gebruiker zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

1.2.5 Happy with Yoga is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Happy with Yoga zal een voorgenomen wijziging plaatsen op de website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten. Indien gebruiker niet akkoord is met de wijzigingen, kan gebruiker de overeenkomst met Happy with Yoga beëindigen, althans het account opheffen indien er verder geen sprake is van een overeenkomst, voor de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

1.2.6 In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Happy with Yoga een regeling treffen naar redelijkheid.

1.2.7 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid 

1.3.1 Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen Happy with Yoga niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Happy with Yoga in het leven roepen.

1.3.2 Happy with Yoga is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of het gebruik van andere technische faciliteiten.

1.3.3 De informatie op de website en binnen de overige diensten van Happy with Yoga is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door Happy with Yoga samengesteld. Happy with Yoga is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

1.3.4 Happy with Yoga is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de Website of de op de Website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie. 

1.3.5 Happy with Yoga kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren video’s, blogs, deelname aan offline cursussen, lessen workshops, retreats of andere diensten van Happy with Yoga. De deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn.

1.3.6 De aansprakelijkheid van Happy with Yoga overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag of factuurbedrag, althans de som waarvoor Happy with Yoga verzekerd is.

Artikel 4 – Intellectueel eigendom

1.4.1 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, video’s, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de website en de overige diensten van Happy with Yoga rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met toestemming van Happy with Yoga.

1.4.2 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Happy with Yoga en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (eventueel: delen van) de website of overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen.

1.4.3 Indien de gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van Happy with Yoga schendt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Happy with Yoga daardoor of in verband daarmee lijdt. Happy with Yoga behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen.

Artikel 5 – Privacy

1.5.1 Happy with Yoga zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de website gepubliceerde privacy beleid.

Artikel 6 – Toepasselijk recht

1.6.1 Op elke overeenkomst en op elke levering van Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.6.2 Indien de gebruiker klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan Happy with Yoga, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen. 

Deel 2: Aanvullende bepalingen online diensten

2.1. Als de gebruiker onze producten of abonnementen heeft aangeschaft, krijgt de gebruiker voor een bepaalde tijd toegang tot het bekijken van Yogavideo’s en teksten op de website. Deze voor bepaalde tijd beschikbare video’s, teksten en andere inhoud van de producten en alle auteursrechten blijven eigendom van Happy with Yoga.

2.2 Het niet toegestaan om deze (yoga)video’s, teksten en andere intellectuele eigendommen als onderdeel van de producten te downloaden, als hiervoor geen toestemming is gegeven. Daarbij is het niet toegestaan om zowel de teksten, (Yoga)video’s en andere intellectuele eigendommen te kopiëren, te dupliceren, te publiceren, te verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken.

2.3 Als de gebruiker een abonnement heeft afgesloten voor een dienst van Happy with Yoga of een product heeft gekocht, dan dient alleen de gebruiker op wiens naam het abonnement staat gebruik te maken van dit account. Abonnementen en accounts zijn dus strikt persoonlijk. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan. 

2.4 De gebruiker heeft het recht om op één computer tegelijk ingelogd te zijn. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan.

2.5 De Yogavideo’s en teksten mogen niet in het openbaar vertoond worden, tenzij Happy with Yoga hier vooraf toestemming voor gegeven heeft.

2.6 Als de gebruiker zich niet aan bovengenoemde regels houdt, kan het account van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst of het abonnementsgeld. 

2.7 Happy with Yoga behoudt daarnaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de gebruiker.

2.8 Happy with Yoga doet zijn best om ervoor te zorgen dat de yogavideo’s altijd beschikbaar zijn. Happy with Yoga kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.

2.9 Happy with Yoga doet zijn best om ervoor te zorgen dat alle informatie juist en volledig is. Happy with Yoga kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten. 

2.10 Happy with Yoga kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de yoga-video’s of het uitvoeren van de weergegeven oefeningen. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

2.11 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

2.12 Bij normaal gebruik van de abonnementen, producten en diensten van Happy with Yoga, kunnen de (yoga)video’s en de overige informatie in de producten en abonnementen onbeperkt bekeken worden tenzij anders aangegeven. Happy with Yoga behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.

2.13 Specifiek van toepassing op gebruikers van: https://academy.happywithyoga.com/ en https://www.yogavoorbeginners.com/. Er geldt een herroepingsrecht of bedenktijd op de cursussen van 30 dagen. Deze periode gaat in direct na aankoop van het product. Binnen deze tijd kan de gebruiker een beroep doen op onze ‘niet goed geld terug garantie.’ Hiervoor dient de gebruiker aan te tonen dat de oefeningen uit de cursus actief en serieus zijn meegedaan. Na deze termijn is het abonnement/product definitief en is het niet meer mogelijk om een beroep te doen op de ‘niet goed geld terug garantie.’ Dit herroepingsrecht is van toepassing op de online cursussen en programma’s die beschikbaar zijn op https://academy.happywithyoga.com/.

2.14 Happy with Yoga behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van online cursussen en andere online diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Happy with Yoga.

2.15 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

2.16 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider. 

2.17 Specifiek van toepassing op gebruikers van: https://practice.happywithyoga.com/. Op door de gebruiker afgesloten abonnementen is een herroepingsrecht of bedenktijd van 14 dagen van toepassing. Dit herroepingsrecht geldt alleen voor de eerste termijn en is niet van toepassing op daaropvolgende periodes. 

2.18 Specifiek van toepassing op gebruikers van: https://practice.happywithyoga.com/. Abonnementen worden iedere overeengekomen termijn verlengd via automatische incasso. De gebruiker gaat hiermee akkoord door het accepteren van de algemene voorwaarden en het verlenen van toestemming voor periodieke afschrijvingen voor het desbetreffende termijn bij aanmelding van het lidmaatschap.

2.19 Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment worden stopgezet. Er geldt een opzegtermijn van twee weken. Indien de gebruiker binnen twee weken voor de verlengdatum van de volgende termijn opzegt, is de opzegtermijn overschreden en is de gebruiker het volledige bedrag van een volgende termijn verschuldigd. Reeds betaalde abonnementstermijnen worden niet gerestitueerd. 

2.20 Specifiek van toepassing op gebruikers van: https://practice.happywithyoga.com/. Met een abonnement krijgt de gebruiker het recht om yogavideo’s gedurende een bepaalde periode (afhankelijk van het lopende abonnement) op de website te bekijken. De yogavideo’s en alle auteursrechten blijven eigendom van Happy with Yoga.

2.21 Specifiek van toepassing op gebruikers van: https://practice.happywithyoga.com/. Bij een te late of tussentijdse annulering van een jaarabonnement kunnen administratieve kosten in rekening worden gebracht.

Deel 3: Aanvullende bepalingen offline workshops, cursussen en evenementen

3.1 Voor offline cursussen, workshops en andere diensten geldt dat een inschrijving na aanmelding en betaling definitief is. Indien voor overboeking als betaalmethode gekozen wordt, dient het desbetreffende bedrag binnen 14 dagen voldaan te worden.

3.2 Als de deelnemer besluit om de aanmelding meer dan een maand (31 dagen) voor aanvang van de workshop te annuleren, krijgt hij / zij het volledige bedrag teruggestort. Bij annuleren minder dan een maand van te voren, wordt geen terugbetaling gedaan.

3.3 Happy with Yoga doet zijn best om ervoor te zorgen dat alle informatie die tijdens offline cursussen, lessen workshops en andere diensten gedeeld wordt juist en volledig is. Happy with Yoga kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.

3.4 Happy with Yoga kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname van offline cursussen, lessen workshops en andere diensten. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

3.5 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

3.6 De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.

3.7 Happy with Yoga heeft het recht offline cursussen, lessen, workshops en andere diensten te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent of overmacht. Wanneer Happy with Yoga genoodzaakt is een evenement te annuleren door situaties zoals overmacht en ziekte, heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld . De deelnemer heeft tevens geen recht op aanvullende compensatie of schadevergoeding.

3.8 Happy with Yoga heeft tevens ten alle tijde het recht om offline cursussen, lessen, workshops en andere diensten te annuleren zonder gegronde redenen. In geval van annulering door Happy with Yoga zonder gegronde redenen, heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld . De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

3.9 Happy with Yoga behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van offline cursussen, lessen workshops en andere diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Happy with Yoga. 

3.10 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

3.11 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal hij/zij dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.

Deel 4: Aanvullende bepalingen Yoga retreats, trainingen, weekenden en vakanties

Betalingsvoorwaarden Yoga weekenden

4.1a Na het invullen van het aanmeldingsformulier voor een Yoga weekend en het accepteren van de algemene voorwaarden is de inschrijving definitief. De deelnemer dient het volledige factuurbedrag uiterlijk twee weken na ontvangst van de factuur te hebben overgemaakt op rekeningnummer NL30 INGB 0006 3453 17 ten name van Happy with Yoga, onder vermelding van voornaam, achternaam en het factuurnummer. Of de betaling dient voldaan te worden via de toegestuurde betalingslink.

4.1b Annuleringsvoorwaarden. Bij annulering door de deelnemer tot drie maanden voor vertrek krijgt de deelnemer 50% van het bedrag teruggestort. Indien de deelnemer nog niets betaald heeft, dient hij of zij alsnog 50% van het verschuldigde bedrag over te maken. Vanaf drie maanden voor vertrek is het volledige bedrag verschuldigd en wordt geen geld teruggegeven. Indien de deelnemer nog niets betaald heeft, dient hij of zij het volledige verschuldigde bedrag te voldoen.

Betalingsvoorwaarden Yoga retreats / vakanties

4.2a Na het invullen van het aanmeldingsformulier voor een Yoga retreat en het accepteren van de algemene voorwaarden is de inschrijving definitief. De deelnemer dient de aanbetaling à 300 euro uiterlijk twee weken na ontvangst van de factuur te hebben overgemaakt op rekeningnummer NL30 INGB 0006 3453 17 ten name van Happy with Yoga, onder vermelding van voornaam, achternaam en het factuurnummer. Deze aanbetaling is niet restitueerbaar. Of de betaling dient voldaan te worden via de toegestuurde betalingslink.

4.2b Het resterende bedrag dient uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de Yoga vakantie te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL30 INGB 0006 3453 17 ten name van Happy with Yoga, onder vermelding van voornaam, achternaam en het factuurnummer. Of de betaling dient voldaan te worden via de toegestuurde betalingslink. Vanaf 3 maanden voor aanvang van de Yoga vakantie is direct het volledige bedrag verschuldigd.

4.2c Annuleringsvoorwaarden. Bij annulering door de deelnemer tot drie maanden voor vertrek krijgt de deelnemer 50% van het bedrag teruggestort. Indien de deelnemer nog niets betaald heeft, dient hij of zij alsnog 50% van het verschuldigde bedrag over te maken. Vanaf drie maanden voor vertrek is het volledige bedrag verschuldigd en wordt geen geld teruggegeven. Indien de deelnemer nog niets betaald heeft, dient hij of zij het volledige verschuldigde bedrag te voldoen. 

Voorwaarden voor zowel Yoga weekenden als Yoga retreats / vakanties

4.3 Bij onjuiste en /of niet tijdige betaling heeft Happy with Yoga het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn/haar betalingsverplichting. NB Bij inschrijving korter dan 14 dagen van tevoren dient het volledige factuurbedrag in elk geval voor aanvang van het Yoga weekend of de Yoga vakantie te zijn voldaan.

4.4 Happy with Yoga doet zijn best om ervoor te zorgen dat alle informatie die tijdens Yoga weekenden en Yoga retreats / vakanties gedeeld wordt juist en volledig is. Happy with Yoga kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.

4.5 Happy with Yoga kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname van Yoga weekenden en Yoga vakanties. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

4.6 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener. 

4.7 De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.

4.8 Happy with Yoga heeft het recht een Yoga weekend of Yoga retreat / vakantie te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent of overmacht. Wanneer Happy with Yoga genoodzaakt is een evenement te annuleren door situaties zoals overmacht en ziekte, heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld . De deelnemer heeft tevens geen recht op aanvullende compensatie of schadevergoeding.

4.9 Happy with Yoga heeft tevens ten alle tijde het recht om een Yoga weekend of Yoga retreat / vakantie te annuleren zonder gegronde redenen. In geval van annulering door Happy with Yoga zonder gegronde redenen, heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld . De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

4.10 Happy with Yoga behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van Yoga weekenden en Yoga retreats / vakanties. Indien het bedrag reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Happy with Yoga.

4.11 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

4.12 Wij adviseren de deelnemer om een reisverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.

4.13 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider. 

Deel 5: Aanvullende bepalingen webshop

Aanbod:

5.1a De aangeboden producten bevatten een nauwkeurige en volledige omschrijving. Eventuele vergissingen of kennelijke fouten binden Happy with Yoga niet. 

5.1b Happy with Yoga garandeert dat het geleverde product voldoet aan de specificaties die in het aanbod vermeld staan. 

5.1c De informatie die bij de producten staat, bevat de informatie die voor de consument duidelijk maakt wat de rechten en plichten zijn die aan de overeenkomst verbonden zijn. 

5.1d Alle afbeeldingen, maattabellen en tekeningen op de website zijn bij benadering. Eventuele gewichten, kleurverschillen, maatveranderingen, veranderingen van etiketten of eventuele aanpassingen in designs zijn geen reden tot eventuele schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

Prijs: 

5.2a De in het aanbod genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

5.2b Binnen de looptijd van een aanbieding worden de prijzen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven, de fabrikant of andere wettelijke regelingen het noodzakelijk maken om een prijsverhoging door te voeren. 

5.2c Happy with Yoga is niet aansprakelijk voor zet- of drukfouten op de website. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van zet-of drukfouten. 

5.2d Eventuele kortingscodes zijn niet te combineren met reeds afgeprijsde artikelen of andere acties. 

5.2e Eventuele aanbiedingen zijn vrijblijvend. Happy with Yoga behoudt zich na ontvangst van de bestelling het recht om de aanbieding binnen 3 werkdagen te herroepen. 

5.2f Mondelinge aanbiedingen binden Happy with Yoga niet, mits deze schriftelijk zijn bevestigd. 

5.2g Aanbiedingen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 

5.2h Happy with Yoga behoudt zich het recht om een aanbieding te annuleren als wordt geconstateerd dat de aanbieding of een onderdeel daarvan een fout, vergissing of verschrijving bevatte.

Levering:

5.3a De levering geschiedt zolang de voorraad strekt. 

5.3b De plaats van de levering is het adres dat de consument kenbaar heeft gemaakt aan Happy with Yoga. 

5.3c In het kader van koop op afstand zullen de geaccepteerde bestellingen worden uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd, tenzij anders afgesproken. Als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk in orde gemaakt kan worden, ontvangt de consument uiterlijk binnen 30 dagen bericht. De consument kan in dit geval de bestelling kosteloos annuleren. 

5.3d Na annulering conform vorig lid, zal het bedrag dat de consument betaald heeft terugbetaald worden. Happy with Yoga is niet verplicht eventuele bijkomende kosten te betalen. De genoemde termijn op de website zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

5.3c Leveringsplicht met het hierbij behorende risico van beschadiging en/of vermissing van producten zal zonder tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Happy with Yoga verstuurde producten een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken. 

5.3d Happy with Yoga behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen en opdrachten te annuleren en niet te verzenden. 

Garantie

5.4 Happy with Yoga staat er voor in dat de producten die geleverd worden, voldoen aan de eisen van levensduur, betrouwbaarheid en bruikbaarheid zoals deze bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. Happy with Yoga is niet verantwoordelijk voor eventuele adviezen voor o.a. gebruik of individuele toepassingen van de consument. 

5.4b De consument wordt geacht de producten na ontvangst direct te controleren eventuele gebreken direct via mail kenbaar te maken aan Happy with Yoga. Alle klachten die gemeld worden langer dan 14 dagen na ontvangst van het pakket, worden niet in behandeling genomen. 

5.4c Wanneer de klacht door Happy with Yoga wordt erkend, zal er naar een passende oplossing gezocht worden met de consument. Mocht het mogelijk zijn, dan kan Happy with Yoga er ook voor kiezen om producten te repareren in plaats van te vervangen. Eventuele terugzending van artikelen dient te geschieden in de originele verpakking en originele doos. Retourkosten zijn hierbij voor de consument. 

5.4d Wanneer het product (1) aanpassingen krijgt (2) bewerkt is (3) gerepareerd is (4) aan abnormale omstandigheden blootgesteld is (5) onzorgvuldig en/of anders dan de beschrijving van Happy with Yoga mee omgegaan is, zal bovenstaand lid vervallen en is het helaas niet mogelijk om producten te repareren of te vervangen. 

5.4e Wanneer er tot overeenstemming wordt gekomen dat de consument recht heeft op een schadevergoeding, dan zal dit ten hoogste de prijs van het product zoals gemeld op de factuur bedragen. Enige andere vorm van schade is uitgesloten. 

Bedenktijd

5.5a Uitgangspunt is dat de consument na het ontvangen van de producten, de artikelen alleen inspecteert en hanteert zoals men dat ook in de winkel zou doen. Er wordt zorgvuldig met de producten en de verpakking omgegaan. Het product wordt slechts uitgepakt en geïnspecteerd. Alle verdere toebehoren zoals prijskaartje blijven hierbij aan het product zitten. 

5.5b Gaat het omgaan met het product verder dan vorig lid, dan is de consument volledig aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Herroepingsrecht

5.6a Het is belangrijk dat de consument zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het pakket bij Happy with Yoga aangeeft dat het pakketje geretourneerd wordt. Dit kan door het retourformulier in te vullen op de website of door een mail te sturen naar shop@happywithyoga.com

5.6b Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de melding van vorig lid, wordt het pakket in de originele doos en verpakking en inclusief alle geleverde toebehoren in nieuwstaat geretourneerd. De consument draagt de volledige kosten voor retournering van het pakket. 

5.6c Na goed ontvangst van de retour, zal Happy with Yoga een bevestiging van ontvangst sturen, wordt de retour in behandeling en binnen 14 dagen het bedrag teruggestort via dezelfde weg als dat het bedrag voldaan is. Tenzij de consument instemt met een andere methode. 

Aansprakelijkheid

5.7 Happy with Yoga is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan voertuigen of andere objecten door gebruik van de producten. Hierbij ligt de volledige verantwoordelijkheid bij de consument. 

Overmacht

5.8a In geval van overmacht is Happy with Yoga niet aansprakelijk en behoudt zich hierbij het recht om eventuele verbintenissen of overeenkomsten te annuleren.

5.8b Onder overmacht wordt elke vreemde oorzaak verstaan, die niet voor haar risico behoort te komen. Happy with Yoga is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen en leveringen door leveranciers en derden.

5.8c Wanneer Happy with Yoga al gedeeltelijk heeft voldaan of kan voldoen aan de overeenkomst, dan is Happy with Yoga gerechtigd het leverbare gedeelte afzonderlijk te factureren als afzonderlijk contract. 

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

5.7 Op overeenkomsten tussen de consument en Happy with Yoga waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.